• فقیهه اقبالی فام

  • استادیار
  • گروه فیزیک
Email:   
محمدعلی جعفری زاده، رحیمه صوفیانی، مریم عظیمی، فقیهه اقبالی فام

انتقال کامل حالت در شبکه های برهم کنش بوزونی شماهای همبسته ی گروهی, کنفرانس فیزیک ایران، همدان، 1389,
---