• فقیهه اقبالی فام

  • استادیار
  • گروه فیزیک
Email:   
محمدعلی جعفری زاده، رحیمه صوفیانی، فقیهه اقبالی فام، مریم عظیمی

ایجاد درهم تنیدگی بهینه در شبکه های برهم کنش بوزونی شماهای همبسته ی گروهی, کنفرانس فیزیک ایران، همدان، 1389,
---