• فقیهه اقبالی فام

  • استادیار
  • گروه فیزیک
Email:   

کارشناسی ارشد فیزیک نظری, دانشگاه تبریز,
---