• فقیهه اقبالی فام

  • استادیار
  • گروه فیزیک
Email:   

دکترای فیزیک-اطلاعات و محاسبات کوانتومی1396, دانشگاه تبریز,
---