• فاطمه بهادری

  • دانشیار
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   
بیژن مهرورز

مقایسه عملکرد و آلایندگی موتور خودرو در دو حالت تنفس طبیعی و توربوشارژر۱۳۹۴/۰۷/۰۵, دانشگاه صنعتی ارومیه,
---