• فاطمه بهادری

  • دانشیار
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   
فرزین حسن وظیفه شناس

بررسی اثر ترمودیفیوژن بر جذب دارو در تومور‌ها۱۳۹۴/۱۱/۱۴, دانشگاه صنعتی ارومیه,
---