• مصطفی حسنلو

  • استادیار
  • گروه مکانیک
Email:   
سپیده نصر اصفهانی، مصطفی حسنلو

عملگرهای از نوع ضربی روی فضای ‎$(\alpha,p)$‎ - بسوف, ,
---