• مصطفی حسنلو

  • استادیار
  • گروه مکانیک
Email:   
سپیده نصر اصفهانی، مصطفی حسنلو و ابراهیم عباسی

اندازه کارلسون و انواع عملگرهای ترکیبی روی فضاهای از نوع بسوف وزندار بردار مقدار2022-1401, مجله مدل‌سازی پیشرفته ریاضی, 12(1)
---