• صابر یکانی مطلق

  • دانشیار
  • گروه مهندسی مکانیک
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • صابر یکانی مطلق
  • مدرک تحصیلی
  • دکترا
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)


1- دکترای مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی،علم و صنعت ایران، 2007-2011.