• سهراب
  • استاد
  • گروه فیزیک
Email:   
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
   
  • نام و نام خانوادگی
  • سهراب
  • مدرک تحصیلی
  • دکترا
  • درجه علمی
  • استاد
  • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی