• آرش رحمانی رضاییه
  • استادیار
  • گروه مهندسی مکانیک
Email:   
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
   
  • نام و نام خانوادگی
  • آرش رحمانی رضاییه
  • مدرک تحصیلی
  • دکترا
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی