• فاطمه بهادری

  • دانشیار
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (28)

پایان نامه ها (13)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • فاطمه بهادری
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی شیمی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (28)


1-Fatemeh Bahadori, Ehsan Khorshidi, Evaluation of pollutants and greenhouse emissions using gasoline-ethanol blends in gasoline engines ,Journal of Modeling in Engineering, 1398,.

2-Fatemeh Bahadori, Mehran Nalband Oshnuie, Exergy analysis of indirect dimethyl ether production process, Sustainable Energy Technologies and Assessments ,Sustainable Energy Technologies and Assessments , 2019.

3-Ahmad Taghizadeh Damanabi, Fatemeh Bahadori, A new approach for hydrogen production in Claus sulfur recovery process,Journal of sulfur chemistry, 2018.

4-Bizhan Mehrvarz, Fatemeh Bahadori, Saeed Zolfaghari Moghaddam, Heat transfer enhancement in distribution transformers using TiO2 nanoparticles,Advanced Powder Technology , 2018.

5-Sima Rezvantalab, Fatemeh Bahadori, Morteza Yousefzadeh, , , , Investigation of heat exchanger failure in C2+ recovery unit of a gas refinery,Theoretical Foundations of Chemical Engineering, 2018.

6-Ahmad Taghizadeh Damanabi, Fatemeh Bahadori, Exergy analysis of ethylbenzene dehydrogenation to styrene monomer,Energy & Environment, 2018.

7-Fatemeh Bahadori, Najibeh Alizadeh, Majid Hajyhosseinloo, Investigation of stenosis effects on wall shear stress,نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران, 1396.

8-K. Ghasemzadeh, R. Zeynali, F. Bahadori, A. Basile, CFD analysis of Pd-Ag membrane reactor performance during ethylbenzene dehydrogenation process,International Journal of Hydrogen Energy, 2017.

9-Narmin Esmaeili, Fatemeh Bahadori, Simulation of CO2 capture by aqueous solution of ammonia in shallow bubble column reactor,Rendiconti Lincei, 2017.

10-Ahmad Taghizadeh Damanabi, Fatemeh Bahadori, Improving GTL process by CO2 utilization in tri-reforming reactor and application of membranes in Fisher Tropsch reactor,Journal of CO2 Utilization, 2017.

11-Fatemeh Bahadori, Alireza Azizi, Kamran Ghasemzadeh, Reduction of Catalyst Deactivation Effects on Styrene Monomer Production in Multistage Radial Fixed Bed Reactor,Journal of flow chemistry, 2016.

12-Fatemeh Bahadori, Ali Mohammadnejad,, Investigation of Temperature Effects on the Salt Penetration in Groundwater,Asian Journal of Water, Environment and Pollution, 2016.

13-Ahmad Taghizadeh Damanabi, Fatemeh Bahadori, Oil spill cleanup by atmospheric distillation,PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2016.

14-Fatemeh Bahadori, Shahin Nasiri, Feasibility analysis for installation of wind power plant in Iran: a case study,International Journal of Power and Energy Systems, 2016, 35: 4, 149-153.

15-Sima Rezvantalab, Fatemeh Bahadori, Application of Natural Zeolites on Wastewater Treatment,Progress in Agricultural Engineering Sciences , 2015.

16-Hossein Taherifar, Sima Rezvantalab, Fatemeh Bahadori, Omid Sadrzadeh Khoei, Treatments of reverse osmosis concentrate using natural zeolites Journal of water and land development,JOURNAL OF WATER AND LAND DEVELOPMENT, 2015.

17-Fatemeh Bahadori, Khadijeh Mirza, Alireza Behroozsarand, Sima Rezvantalab, INVESTIGATION OF POROSITY EFFECTS IN THE EMISSION OF POLLUTANTS IN POROUS BURNERS,Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 2015, 50, 2, 171-175. .

18-Bahadori Fatemeh, Sima Rezvantalab, VISCOSITY VARIATION EFFECTS ON HEAT TRANSFER AND FLUID FLOW THROUGH TWO-LAYERED POROUS MEDIA,Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 2015.

19- Fatemeh Bahadori, Khadijeh Mirza, Alireza Behroozsarand, Sima Rezvantalab, Porosity effects in flame length of the porous burners,Iranian Journal of Health, Safety & Environment, 2014.

20-Fatemeh Bahadori, Sima Rezvantalab, EFFECTS OF TEMPERATURE AND CONCENTRATION DEPENDENT VISCOSITY ON ONSET OF CONVECTION IN POROUS MEDIA,Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 2014.

21-F. Bahadori, F. Rashidi, Analytical Solution of Thermo-Diffusion and Diffusion-Thermo Effects on Heat and Mass Transfer in a Composite Porous Media,Contemporary Engineering Sciences, 2012.

22-F. Bahadori, F. Rashidi, CFD Simulation of Temperature Dependent Viscosity under Free Convection through Two-Layered Porous Media,Contemporary Engineering Sciences, 2012.

23-.

24-F. Bahadori, F. Rashidi, Simulation of free convection through two-layered porous media with temperature dependent viscosity ,Petroleum Science and Technology, 2010.

25-F.Bahadori, R.Rahimi , Simulation of sparger in the design of shallow bubble column reactors" ,Chem. Eng. & Tech., 2007.

26- B.Sc. In Chemical Engineering, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Ardabil, Iran, 2001-2005..

27- M.Sc. In Chemical Engineering, University of Sistan & Baluchestan, Zahedan, Sistan & Baluchestan, Iran, 2005-2007..

28- p.h.D. In Chemical Engineering, AmirKabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Tehran, Iran, 2007-2012..

پایان نامه ها (13)


1-آرین بهروش, شبیه سازی تولید گاز سنتز با استفاده از ریفورمینگ اتانول,دانشگاه صنعتی ارومیه, ۱۳۹۹/۱۱/۲۹.

2-حمید جوان باری, شبیه سازی تولید بنزین از گاز کوره کک صنعت فولاد,دانشگاه صنعتی ارومیه, ۱۳۹۹/۱۱/۲۰.

3-میلاد احمدی, شبیه سازی تولید هیدروکربن های مایع با استفاده از ریفورمینگ اتانول,دانشگاه صنعتی ارومیه, ۱۳۹۹/۰۴/۲۳.

4-رسول کرملو, شبیه سازی تولید هیدروکربن های مایع از گاز کوره ی انفجاری کارخانه ی فولاد,دانشگاه صنعتی ارومیه, ۱۳۹۸/۱۱/۲۸.

5-سارا مدرسی, شبیه سازی فرآیند اکسیداسیون فنتون برای حذف کریستال وایولت با استفاده از آهن بارگذاری شده در ZSM-5,دانشگاه صنعتی ارومیه, ۱۳۹۸/۰۸/۲۶.

6-سهیل فرجی, بهینه سازی مشعل های کوره حرارتی به منظور بهبود فرایند احتراق,دانشگاه صنعتی ارومیه, ۱۳۹۶/۱۲/۱۵.

7-بیژن مهرورز, مقایسه عملکرد و آلایندگی موتور خودرو در دو حالت تنفس طبیعی و توربوشارژر,دانشگاه صنعتی ارومیه, ۱۳۹۴/۰۷/۰۵.

8-کاووس کریم زادگان, مقایسه عملکرد و آلایندگی موتور خودرو در دو حالت تنفس طبیعی و توربوشارژر,دانشگاه صنعتی ارومیه, ۱۳۹۴/۰۷/۰۵.

9-علیرضا عزیزی, مدل سازی و تحلیل ریاضی واکنش دی هیدروژناسیون اتیل بنزن به استایرین منومر در راکتورهای شعاعی و آدیاباتیک,دانشگاه صنعتی ارومیه, ۱۳۹۴/۰۹/۰۹.

10-نرمین اسمعیلی, مدلسازی اثر توزیع کننده بر روی جذب دی اکسید کربن در محلول آبی آمین در راکتورهای حبابی,دانشگاه صنعتی ارومیه, ۱۳۹۵/۱۲/۱۸.

11-فرزین حسن وظیفه شناس, بررسی اثر ترمودیفیوژن بر جذب دارو در تومور‌ها,دانشگاه صنعتی ارومیه, ۱۳۹۴/۱۱/۱۴.

12-Engineering mathematics.

13-Mass transfer.