لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده محیط ریست-گروه فیزیک >>> (3)

1- سمیرا فتحی زاده
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/fathizadeh
2- سهراب بهنیا
استاد
https://faculty.uut.ac.ir/behnia
3- فقیهه اقبالی فام
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/eghbalifam