لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده محیط ریست-گروه مهندسی مواد و متالورژی >>> (3)

1- سید شهاب میرآقائی
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/shahabmiraghaei
2- وحيد عباسي چيانه
استاديار
https://faculty.uut.ac.ir/abbasichianeh
3- کاوه حاجی زاده
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/hajizadeh