لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������-�������� ������������ ���������� �� �������� >>> (3)

1- سپهر رازی
دانشیار
https://faculty.uut.ac.ir/sepehrrazi
2- محمد جانقوری
دانشیار
https://faculty.uut.ac.ir/janghouri
3- مرتضی عبداللهی شریف
استادیاری
https://faculty.uut.ac.ir/mortezasharif