لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������-�������� ������������ ���������� >>> (9)

1- رحیم تقی زاده
دانشیار
https://faculty.uut.ac.ir/rahim.taghizadeh
2- رحیم دباغ
دانشیار
https://faculty.uut.ac.ir/rahim
3- سعید جعفرزاده قوشچی
دانشیار
https://faculty.uut.ac.ir/jafarzadeh
4- سهراب عبداله زاده
دانشیار
https://faculty.uut.ac.ir/sohrabuut
5- فرید ممیزی
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/faridmomayezi
6- مرتضی مرادی
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/moradi
7- مصطفی جهانگشای رضائی
استاد
https://faculty.uut.ac.ir/jahangoshai
8- هاشم عمرانی
دانشیار
https://faculty.uut.ac.ir/hashemomrani
9- کامیار صبری لقائی
دانشیار
https://faculty.uut.ac.ir/kamyarsabri