لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������-�������� ������������ ������ >>> (10)

1- آرش اسماعیلی
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/arashesmaili
2- حدیثه بابازاده
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/h.babazadeh
3- سارا میهن دوست
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/saramihandoost
4- سارنگ کاظمی نیا
دانشیار
https://faculty.uut.ac.ir/kazeminia
5- سعید ذوالفقاری مقدم
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/saeedzolfaghari
6- محمدحسین امراللهی
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/amrollahi
7- مرتضی علی اصغری
دانشیار
https://faculty.uut.ac.ir/aliasghary
8- مسعود تیموری
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/masoodteymouri
9- هاشم کلب خانی
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/hkalbkhani
10- یعقوب پوراسد
دانشیار
https://faculty.uut.ac.ir/pourasad